Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu KIP trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

01.
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu KIP trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.