Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Đình Hùng – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam

01.
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Đình Hung - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam