Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01.
Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.