Thông báo về việc thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký.

01.
Thông báo về việc thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký.