VINAKIP tiến hành kiểm toán năm 2006

Theo kết quả kiểm toán, lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) đạt 24%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.640.621.400 VND, số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 1.100.000 CP.

Theo đó, một số chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời:

– Thu nhập trên tài sản (ROA) = Lợi nhuận trước thuế và chi phí tài chính (EBIT)/ Tổng giá trị tài sản bình quân:  10,35%

– Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận thuần/ Vốn cổ đông:  24,01%

(nguốn số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty AASC)

Sau 6 tháng đầu năm 2007, doanh thu công nghiệp Công ty VINAKIP đạt: 50,54 tỷ VND, bằng 125% so với cùng kỳ 2006. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng có được những bước tiến đáng kể.

Tiếp tục trong năm 2007, Công ty đầu tư nâng cao năng lực sản xuất để chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng sản xuất kinh doanh trong năm 2008.