Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thứ nhất đối với ông Lê Xuân Thành.

01.
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thứ nhất đối với ông Lê Xuân Thành.