Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP K.I.P Việt Nam

01.
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP K.I.P Việt Nam