Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

01.
Nghị quyết đại hội cổ đông 2017
02.
Biên bản đại hội 2017