Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của K.I.P thực hiện không đạt so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, việc làm của người lao động còn bị thiếu hụt trong các tháng cuối năm. Do bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2022 Công ty còn gặp không ít khó khăn – cả về khách quan và chủ quan. Lãi suất ngân hàng tăng, hạn mức giảm, các Nhà phân phối giảm nhiệt khi đối diện với thách thức của thị trường, giá bán cạnh tranh khốc liệt, đội ngũ kinh doanh chưa thực sự quyết liệt, linh hoạt khi triển khai chính sách bán hàng, một vài cá nhân còn làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty.

Dù vậy, năm 2022 chỉ tiêu lợi nhuận tại K.I.P đạt tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021. Điều này đã khẳng định sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị; sự quyết tâm, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CBCNLĐ Công ty, cùng chung sức để đảm bảo sự ổn định cao nhất cho K.I.P Việt Nam.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, thông qua các Tờ trình của HĐQT. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tăng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đặt ra chỉ 7%.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua như sau: Tổng doanh thu thuần 382 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16,8 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 8%/vốn điều lệ/năm và giá trị đầu tư với 10 tỷ đồng.

Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trên, Ban điều hành đã đề xuất các giải pháp cơ bản, trong đó chú trọng đến công tác thị trường thị trường và công tác phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến. Chủ động về công tác thị trường bằng các giải pháp tổng hợp, đảm bảo mục tiêu doanh thu gắn liền với tính hiệu quả về lợi nhuận. Tập trung phát triển thị trường khu vực miền Trung và miền Nam. Phát triển sản phẩm mới trên cơ sở thu thập thông tin thị trường, để đảm bảo sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường. Cải tiến sản phẩm theo hướng đồng bộ chi tiết, quy hoạch chi tiết dùng chung giữa các dòng sản phẩm.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của K.I.P Việt Nam, với tỷ lệ tán thành 100%.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Quang cảnh Đại Hội

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Ông Trương Đức Long – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Ông Âu An Giang – Phó TGĐ Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Ông Phùng Đệ – Uỷ viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2022

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Chủ toạ Đại hội điều hành thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại K.I.P Việt Nam

Bà Phan Thị Thư – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu