Nghị Quyết về việc thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần cho GELEX.

01.
Nghị Quyết về việc thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần cho GELEX